ทรู ไอดีซี ร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

03 ส.ค. 2565

บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด (ทรู ไอดีซี) ตอกย้ำวิสัยทัศน์แห่งการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนด้วยการเข้าร่วมโครงการ United Nations Global Compact เครือข่ายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกขององค์การสหประชาชาติ โดยการเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) หรือ GCNT ซึ่งถือเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ


จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม ทรู ไอดีซี มีแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักสากลของ UN Global Compact ครอบคลุม 4 เรื่องสำคัญ ดังนี้ 

 1. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
  ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่บุคลากรของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการเปิดโอกาสให้ดำเนินกิจกรรม เข้าร่วมการฝึกอบรม ตลอดจนโอนย้ายงานภายในได้อย่างเสรี โดยไม่ขัดต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเปิดกว้างให้บุคลากรทุกคนแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อองค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนร่วมกัน
 2. มาตรฐานแรงงาน (Labour)
  กำหนดชั่วโมงการทำงาน และให้สิทธิ์ต่าง ๆ แก่บุคลากรอย่างเหมาะสมภายใต้กฎหมายแรงงาน อีกทั้งยังพิจารณาค่าจ้างและสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกคนอย่างเป็นธรรม และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานผิดกฎหมายทุกประเภท
 3. การปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environment)
  ปรับใช้เทคโนโลยีสีเขียวในการดำเนินธุรกิจดาต้า เซ็นเตอร์ โดยมุ่งเน้นการแสวงหาและปรับใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือกทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงคิดค้นแนวทางบริหารจัดการพลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลด Carbon Footprint และมลพิษชนิดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย
 4. การต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption)
  ผลักดันการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้วยการปลูกฝังแนวคิดต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรทุกคน ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ตลอดจนการเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมการทุจริตภายในองค์กร และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่ปลอดภัยได้

ทรู ไอดีซี ไม่เพียงมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี แต่ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของสหประชาชาติ โดยคำนึงถึง 4 ปัจจัยรอบด้านที่กล่าวข้างต้น เราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในการสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่า ในแบบที่พวกเราทุกคนต้องการ  

สำหรับองค์กรที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ที่ https://www.trueidc.com/th/contact