ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

08 มิ.ย. 2564

มาตรการสำหรับการตรวจคัดกรองการเข้าพื้นที่ศูนย์ดาต้า เซ็นเตอร์

 1. บุคคลภายนอกตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงที่บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีประวัติเดินทางหรือพักอาศัยอยู่บริเวณจุดประกาศดังกล่าว ตามรายงานจากหน่วยงานภาครัฐ หรือประกาศคลัสเตอร์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เข้าพื้นที่ 
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม Covid- Request Form (FR-352) และ Timeline Form ทุกครั้ง ก่อนล่วงหน้า 3 วันทำการ หากกรณีฉุกเฉินให้กำหนดหมายเเลข Ticket หรือมีเอกสารยืนยันการอนุมัติ
 3. ส่งแบบฟอร์มกลับมาที่ email : [email protected] (ต้องไม่เดินทางหรือพักอาศัยในพื้นที่เสี่ยงที่บริษัทไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่)
 4. เปิด work permit เข้ามาในระบบ access site
 5. เมื่อเข้ามาถึงพื้นที่ FOC จะขอตรวจสอบชื่อผู้เข้าศูนย์ฯ กับเอกสารที่ส่งมาอีกครั้งว่ามีส่งมาให้ตรวจสอบก่อนหรือไม่ ก่อนอนุญาตให้เข้าพื้นที่

 มาตรการทั่วไป

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ที่จุดคัดกรองก่อนเข้าสถานประกอบการ
 2. กำหนดให้ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ตลอดเวลา ห้ามคนไม่สวมหน้ากากเข้ามาในสถานประกอบการ
 3. ทำความสะอาดบริเวณที่ผิวสัมผัส ประจำทุก ๆ ชม.
 4. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างสม่ำเสมอ
 5. กำหนดการเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 - 2 เมตร
 6. ปฏิบัติตามประกาศหรือ ป้ายรณรงค์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 7. กำหนดจำนวนผู้เข้าห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 20% ต่อตารางเมตร
 8. พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบประจำเดือน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Customer Service: 02-494-8300