AXONS

30 ต.ค. 2566

AXONS ผู้นำด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี (Agri-Tech) ในระดับสากล ก้าวเข้าสู่ยุค Data Technology อย่างมั่นคงด้วยการนำกลยุทธ์ Hybrid Multi-Cloud มาปรับใช้ สร้าง Digital Platform ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายอาหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของเกษตรกร ลูกค้า และคู่ค้า ให้เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน